Кульпіна Катерина Олександрівна

Лікар-радіолог

Спеціалізація:

рентгенологія, радіолог, КТ, МРТ.

Характеристика

Знання мов:

англійська , французька , німецька
Робочий стаж: з 2008 року.

Досвід роботи:

З 2010 р. і до сьогодні – лікар-рентгенолог «ЄВРОПЕЙСЬКОГО РАДІОЛОГІЧНОГО ЦЕНТРУ». 2010 р. – лікар-рентгенолог ДЗ СМСЧ № 1, м. Енергодар, Запорізька обл.

Освіта:

У 2008 році закінчила Харківський національний медичний університет, спеціальність «Лікувальна справа».

Післядипломна освіта:

2010 р. – пройшла спеціалізацію з рентгенології в Запорізькій медичній академії післядипломної освіти. 2008-2010 рр. – пройшла інтернатуру з променевої діагностики, Харківський національний медичний університет.

Наукові заходи, відвідані лікарем (семінари, курси, конгреси, тощо)

2021 р. 

– взяла онлайн-участь у науково-практичній конференції «MUST HAVE сучасного стоматолога – глибока діагностика, цифрові протоколи та передбачуваний результат», США.

2019 р.

– пройшла ESGAR Liver Imaging Workshop, Італія, м. Мілан.

2016 р.

– взяла участь у Східноєвропейській радіологічній школі.

– успішно закінчила Школу МРТ «Фармак», м. Київ.

– пройшла майстер-клас «Сучасні підходи лікування гастроінтестинальних стромальних пухлин (GIST)», м. Київ.

– успішно закінчила «КТ-діагностика злоякісних пухлин ротової порожнини, глотки, гортані», м. Київ.

2017 р.

– успішно закінчила курс школи радіології: печінка, підшлункова залоза, мультидисциплінарний підхід, м. Київ.

– взяла участь у науково-практичній конференції «Сучасний погляд на хірургічне лікування раку ободової кишки», м. Харків.

– взяла участь у науково-практичній конференції з міжнародною участю «Сучасні теоретичні та практичні аспекти радіології», м. Одеса.

2015 р.

– успішно закінчила Школу МРТ «Фармак», м. Київ.

– успішно закінчила онлайн-відеокурс «Оглядовий курс МРТ головного мозку у дорослих», Австралія, м. Мельбурн.

– взяла участь у III Національному конгресі з міжнародною участю «Радіологія в Україні», м. Київ.

2014 р.

– успішно закінчила курси Української школи безперервної післядипломної освіти в радіології «Забезпечення ефективного використання цифрового рентгенівського обладнання», м. Харків.

– пройшла стажування у відділенні радіології клініки «Северанс», Південна Корея, м. Сеул.

– пройшла стажування у відділенні радіології, Університетська клініка «Івате», Японія, м. Моріока.

– взяла участь у симпозіумі з нейрорадіології з міжнародною участю, Португалія, м. Лісабон.

– взяла участь у Всесвітньому конгресі Міжнародної гепатопанкреатобіліарної асоціації, Південна Корея, м. Сеул.

2013 р.

– взяла участь у науковій конференції з міжнародною участю «Нові можливості діагностики на високопольному МРТ у клінічній практиці», м. Запоріжжя.

– взяла участь у Міжнародній конференції «Все про печінку», Європейський акредитаційний союз безперервної медичної освіти (EACCME), Туреччина, м. Стамбул.

– пройшла стажування у відділенні радіології Університетської клініки Людвіга-Максиміліана, Німеччина, м. Мюнхен.

– взяла участь у Міжнародному форумі радіологів STAR, м. Київ.

– взяла участь у ХХ Міжнародному конгресі асоціації хірургів-гепатологів «Актуальні питання хірургічної гепатології», м. Донецьк.

2012 р.

– успішно закінчила Школу МРТ «Фармак», м. Київ.

– успішно закінчила курси тематичного удосконалення «Магнітно-резонансна томографія», Харківська медична академія післядипломної освіти.

– взяла участь у науково-практичній конференції з міжнародною участю «Сучасна променева діагностика захворювань кістково-м'язової системи», м. Київ.

– взяла участь у щорічному конгресі Європейського товариства радіології (ESR) – ECR, Австрія, м. Відень.

2011 р.

– успішно закінчила Першу американську школу радіології з міжнародною участю, тема: «Скелетно-м'язова радіологія», м. Харків.

– успішно закінчила Школу МРТ «Фармак», м. Київ.

– успішно закінчила 2-гу Європейську школу радіології з міжнародною участю, м. Львів

2010 р.

– відвідала VIII Міжнародну школу-семінар «Практичні питання сучасної візуалізації у клініці», м. Львів.

 – пройшла майстер-клас з МРТ на Magnetom Essenza фірми Siemens з напруженістю магнітного поля 1,5 Т, м. Херсон.

– успішно закінчила курси тематичного удосконалення «Комп'ютерна томографія», Харківська медична академія післядипломної освіти.

– взяла участь у науково-практичній конференції з міжнародною участю, а також у школі-семінарі «Актуальні проблеми ультразвукової діагностики», м. Судак.

– взяла участь у конференції з міжнародною участю «Сучасні підходи та роль радіологічних методів у діагностиці захворювань нервової системи» у клінічній лікарні «Феофанія», м. Київ.

2009-2010 рр. – пройшла стажування на робочому місці у Центрі комп'ютерної та магнітно-резонансної томографії, м. Краматорськ.

Наукові публікації:

Характеристика гастроінтестинальних стромальних пухлин за допомогою МДКТ-ентерографії /Кульпіна К.О., Мангов А.В., Завгородня В.А., Інюточкіна І.О., Курилов Д.І., Куркчи В.С.// V Національний конгрес з міжнародною участю «Радіологія в Україні-2017» (22-22 Березня 2017 р., м. Київ) МДКТ-ангиография (МДКТАГ) в хирургии артериальных аневризм головного мозга. / Гаврюшин А.Ю. Мангов А.В. Зубков А.В. Козарь М.М. Колесник В.В. Куринный А.В. Кульпина Е.А. Завгородняя В.А. Инюточкина И.А. Курилов Д.И. // VI з’їзд нейрохірургів України (14–16 червня 2017 р., м. Харків) A. Mangov, K. Kulpina, S. Khmizov, D. Kurilov, V. Zavgorodnyaia, I. Inyutochkina; Kharkiv / UA. Great trochanter as a preserved part of proximal femur in children with proximal femoral focal deficiency // Scientific Paper on European Congress of Radiology, 2016. Тищенко А.М., Скорый Д.И., Смачило Р.М., Ю.Н. Сабо, Козлова Т.В., Писецкая М.Э., Волченко И.В., Мангов А.В., Кульпина Е.А. Хирургическое лечение рака головки поджелудочной железы с инвазией в вены портомезентериального бассейна (собственное наблюдение и анализ литературы). // Хірургія України. – 2015. – №3. – С. 82-88. Ссылка на интернет-издание: http://www.surgukraine.com.ua/svizhij_nomer.php?nid=55 Кульпина Е.А., Мангов А.В., Курилов Д.И., Скорый Д.И. Роль МДКТ у пациентов с механической желтухой в выявлении хилярной холангиокарциномы (опухоль Клацкина) с определением критериев резектабельности и предоперационным планированием. // Радiологiчний вiсник. – 2015. – №1-2 (54-55). Кульпина Е.А., Мангов А.В., Курилов Д.И., Скорый Д.И. Особенности предоперационной диагностики и критерии нерезектабельности у пациентов с метастазами колоректального рака в печень по данным мультидетекторной компьютерной томографии. // Радiологiчний вiсник. – 2015. – №1-2 (54-55). Кудинова И.А., Мангов А.В., Кульпина Е.А., Курилов Д.И., Завгородняя В.А., Бортный Н.А., Дьолог Н.В. Значение МДКТ-ангиографии в диагностике тромбоэмболии легочных артерий. // Радіологічний вісник. – 2015. – №1-2 (54-55). Тищенко А.М., Скорый Д.И., Смачило Р.М., Козлова Т.В., Писецкая М.Э., Волченко И.В., Мангов А.В., Кульпина Е.А. Хирургическое лечение хилярной холангиокарциномы: от эпохи Джеральда Клацкина до новой эры комбинированных резекционных вмешательств. // Клиническая онкология. – 2014. – №3. Ссылка на интернет-издание: https://www.clinicaloncology.com.ua/article/12150/xirurgicheskoe-lechenie-xilyarnoj-xolangiokarcinomy-ot-epoxi-dzheralda-klackina-do-novoj-ery-kombinirovannyx-rezekcionnyx-vmeshatelstv Тищенко А.М., Скорый Д.И., Смачило Р.М., Козлова Т.В., Писецкая М.Э., Мангов А.В., Кульпина Е.А. Опыт хирургического лечения воротной холангиокарциномы. // Харківська хірургічна школа. – 2014. – №4. – С. 106-112. Ссылка на интернет-издание: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Khkhsh_2014_4_22 Бойко В.В., Тищенко А.М., Скорый Д.И., Смачило Р.М., Козлова Т.В., Писецкая М.Э., Мангов А.В., Кульпина Е.А., Волченко И.В. Метастатический колоректальный рак печени. Особенности диагностики и хирургической техники. // Український журнал хірургії. – 2013. – №3. – С. 14-24. Ссылка на интернет-издание: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Ujkh_2013_3_4 Mangov A., Kulpina E., Kushnir A. The Efficacy and Diagnostic Value of 64-detector row CT-coronarography in Screening of Atherosclerotic Plaque Burden and Coronary Artery Stenosis. – 4-th International Scientific Interdisciplinary Conference for Medical Students and Young Doctors. Abstract Book. – Kharkov, 2011..
КУЛЬПІНА КАТЕРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА

Наші послуги

Вас може зацікавити

Відгук
Відгук
Рейтинг
Тип відгуку
Задати питання
Кому питання
Питання
Запис онлайн
Виберіть послугу
Додатковий коментар
ERC Logo
Укр | Рус